Warunki korzystania

1. Postanowienia wstępne

Sklep internetowy testywdomu (w dalszej części określany mianem „Sklep”), dostępny pod adresem internetowym https://testywdomu.pl prowadzony jest przez Epixpert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zw. dalej Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania z niego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

2. Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Epixpert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krynicznej 7, kod pocztowy 03-934, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000839211, NIP 5252821696, REGON 385965288.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym https://testywdomu.pl.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.

Zestaw pobraniowy - sprzęt medyczny wraz z instrukcją służący do samodzielnego pobrania krwi włośniczkowej w wybranym przez Klienta miejscu.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

Usługa – usługa medyczna polegająca na wykonaniu zakupionego przez Klienta pakietu diagnostycznych badań laboratoryjnych, poprzez dostarczenie próbki pobranej mikrometodą przy użyciu Zestawu pobraniowego do laboratorium, oraz udostępnieniu Klientowi wyników tych badań.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Kontakt ze Sklepem

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz podanych i aktualizowanych na stronie Sklepu.

Adres siedziby Sprzedawcy: 03-934 Warszawa, ul. Kryniczna 7.

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@testywdomu.pl.

Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 22 308 90 60 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 16.00).

Numer rachunków bankowych Sprzedawcy: 43 1160 2202 0000 0004 6488 0484.

4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Włączona obsługa plików cookies.

5. Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Składanie zamówień przez Klienta na Produkt w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w euro i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena Usługi oraz koszty dostawy.

6. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować warunki zawarte w Regulaminie Sklepu.
 • Kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”, co jest tożsame ze złożeniem zamówienia.
 • Zrealizować płatność.
 • Oczekiwać na potwierdzenie złożenia zamówienia.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może otrzymać zamówioną Usługę:

 • wysyłkowo za pośrednictwem Paczkomatów InPost
 • poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy przy ul. Krynicznej 7, 03-934 Warszawa, w godzinach pracy biura, tj. 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatności w systemie elektronicznym np. poprzez system PayU;
 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy - możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym pod numerem 22 308 90 60.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

8. Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z par. 6 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Zestaw pobraniowy zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 4 dni roboczych od momentu złożenia Zamówienia.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Zestawu pobraniowego, będzie on  gotowy do odbioru przez Klienta w następnym dniu roboczym od złożenia zamówienia.

Dostawa Zestawu pobraniowego do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Zestawu pobraniowego obciążają Klienta.

Odbiór osobisty Zestawu pobraniowego przez Klienta jest bezpłatny.

Realizacja zakupionej usługi jest możliwa w okresie do 6 miesięcy od daty zakupu.

9. Prawo odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Zestawu pobraniowego Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy (dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3).

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zwrot Opłaty następuje nie później niż̇ w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę̨.

Skutki odstąpienia od Umowy:

 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności pomniejszone o koszty dostawy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami

10. Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są Usługi do realizacji których wykorzystywane są produkty medyczne będące posiadającymi ważność daty użycia towarami.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php;

https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

13. Klauzula informacyjna

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest EpiXpert sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-934), ul. Kryniczna 7.

Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: 22 308 90 60 (w godzinach 9.00-16.00 od poniedziałku do piątku),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres kontakt@testywdomu.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować: listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD), mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iodo@testywdomu.pl.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: niezbędnym do realizacji umowy w związku z zakupem usługi, zgodnie 6 ust 1 lit b RODO, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z art. 74 Ustawy o Rachunkowości – przechowywanie dokumentacji księgowej oraz Kodeksu Cywilnego,

realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w przypadku konieczności doprecyzowania szczegółów dotyczących zamówienia lub w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi,

przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być dostawcy usług pocztowych, Urząd Skarbowy, podmioty obsługujące transakcje płatnicze, bank, kancelaria prawna w przypadku wystąpienia roszczeń, oraz podmioty współpracujące z nami, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • biura rachunkowego,
 • dostawcy usług i oprogramowania.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres: do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych, 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dokonania zakupu, zgodnie z 74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO ( Stawki 2 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

14. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.